مزایای درمان دیسک کمر به روش آندوسکوپی

  • در درمان آندوسکوپی نیاز به بستری شدن نیست و بیمار در همان روز مرخص می گردد/
  • میزان چسبندگی در درمان دیسک کمر به روش آندوسکوپی کمتر از عمل جراحی باز است.
  • در عمل آندوسکوپی به دلیل شستشوی مداوم  در حین عمل  احتمال عفونت نسبت به جراحی باز کمتر می باشد.
  • شکاف داده شده در جراحی آندوسکوپی بین 8 الی 10 میلیمتر است و  در عمل باز این شکاف بیشتر است .و این امر در درمان آندوسکوپی موجب گردیده تا به عضلات  اطراف مهره ای صدمه ای وارد نشود.

فیلم جراحی آندوسکوپی

moshavere