جراحی دیسک گردن

زمانیکه دیسک گردن بوسیله درمان های اولیه بهبودنیافت ودرد دراین ناحیه شدیدتر شد عمل جراحی دیسک گردن نیازاست.

هدف از عمل جراحی دیسک گردن ،آزادکردن عصب ها برای حفظ استحکام وتعادل وتنظیم صحیح حالت ستون فقرات ناحیه گردن است.

دراین جراحی قسمتی ازاستخوان ها یا بافت های نرم (مانند دیسک های بیرون زده ) ویاهردوبرداشته میشود. بااین اقدام میتوان فضای بیشتری رابرای عصب ها ایجاد کردوباعث کاهش فشارشد.

موارد جراحی

انواع مختلفی از جراحی دیسک گردن برای درمان دیسک وجوددارد نوع این جراحی به عوامل مختلفی بستگی دارد که شامل مواردزیراست.

1-نوع مشکلی که شما دارید

2-ناحیه ای که دچارمشکل است

3-کدام نوع جراحی دیسک گردن را شما ترجیح میدهید

4-تجربه جراح ستون فقرات

5-شرایط سلامتی وشرح حال شما (مثلا آیا قبلا عمل جراحی درناحیه گردن داشته اید یا خیر)

یکی ازمهمترین فاکتورهایی است که درانجام عمل جراحی دیسک گردن تاثیرگذاراست نوع و ناحیه ای که دچارآسیب دیدگی شده ودردناک است.

معمولا 3 نوع عمل جراحی وجودداردکه شما متیوانید برای جراحی دیسگ گردن انجام دهید. که شامل

1- دیسکتومی ناحیه گردن وفیوژن (پیوند)

2- لامینوفورمینوتومی laminoforaminotomy  عقبی گردن

3- جایگزینی دیسک های مصنوعی

دیسکتومی ناحیه  جلویی گردن فیوژن Fusion (پیوند)

دیسکتومی ناحیه جلویی گردن یکی ازرایجترین عمل های جراحی برای درمان دیسک گردن است. این جراحی دیسک گردن باعث تنظیم شدن ستون مهرهای ناحیه گردن میشود وفضای لازم را برای عصب ها فراهم میکند تاازفشارآنها جلوگیری شود وحرکت درمیان بخش های مهره های آسیب دیده را محدودمیکند.

ناحیه جلویی گردن به این معناست که جراح ازطریق ناحیه جلویی گردن به آن دسترسی پیدامیکند. این نوع جراحی دیسک گردن ازناحیه جلوی گردن انجام میشودو 1تا2 اینچ شکاف داده میشود.

معمولا دراین نوع عمل جراحی دیسک گردن ازپلیت یابشقاب های فلزی  وپیچ برای پیوند به ستون مهره ها استفاده میشود تابتوان استحکام را در این ناحیه افزایش داد.

درروندجراحی دیسک گردن، دیسک های آسیب دیده برداشته میشود دیسک ها کشیده میشوند تا ارتفاعشان همانند دیسک قبلی که دچارآسیب دیدگی شده است بشود. وبعدازآن درناحیه ای که استخوان ها برداشته است استخوا ن جدیدی پیوند زده میشود افزایش فضای عصب ها باعث آزادشدن ستون مهره هامیشود.

بعدازاینکه پیونداستخوان انجام شد دوتا ازمهره های کناری دیسک های برداشته شده به یکدیگر متصل میشوند. این پیوند باعث ازبین رفتن حرکات بین مهره های آسیب دیده میشود هدف این جراحی کاهش درد بوسیله محدودکردن حرکات بین مهرها است.

پلیت های نقره ای وپیچ معمولا درناحیه جلویی ستون مهره های ناحیه گردن استفاده میشوند وباعث استحکام آن میشود وبه افزایش میزان پیوند کمک میکند.

پیونداستخوان برای پرکردن فضای خالی بعدازبرداشن دیسک ها استفاده میشود این نوع از عمل جراحی دیسک گردن درابتدابرای تحریک ترمیم استخوان ها استفاده میشود وبه مهرها کمک کند تا درمیان استخوا نهای سخت به یکدیگر متصل شوند. جراحی پیونداستخوان میتواندبرای پیوند لگن هم استفاده شود که به این نوع جراحی اتوگرفت autograft (برای پیوند استخوان،ازاستخوان های خودفرد فرداستفاده میشود) گفته میشود.

 جراحی دیسک گردن 2

در اکثر موارد در جراحی به روش اتوگرفت ازناحیه ایلیاک سرلگن برداشته میشود وناحیه ای که برداشته میشود برای پیونداستخوان، احتیاج به یک شکاف اضافی برروی لگن دارد اگرچه این جراحی یک جراحی دیسک گردن موفقیت آمیزبوده است امابیشتربیمارانی که تجربه انجام این جراحی راداشته اند ازدرد ناحیه لگن دربعضی اوقات شکایت دارند.یکی دیگرازجراحی های پیونداستخوان لگن آل گرفت allograft(دراین پیوند ازیک نفردیگراستخوان پیوندزده میشود) است که درآن لاشه های استخوان برداشته میشود ویک استخوان ازمیان بانک استخوان پیوند زده میشود. انجام این نوع عمل جراحی دیسک گردن به دلیل درد کم درناحیه پیوندزده شده بسیار افزایش داشته است. هردوپیوند استخوان خطرات وفوایدی دارند که جراح درموردآنها باشما صحبت خواهدکرد.

لامینوفورمینوتومی laminoforaminotomy  عقبی گردن

 دراین نوع جراحی دیسک گردن، جراح ازناحیه عقب گردن به ستون مهره ها دسترسی پیدا میکند وناحیه میانی گردن حدود 1الی 2 اینچ شکاف داده میشود واستخوان هایی که باعث فشارعصب میشوند برداشته میشود ودرصورت نیاز دیسک های بیرون زده هم برداشته میشوددر این جراحی هیچ پیوند استخوانی انجام نمیشود ودوره ریکاوری واحیاء سریع میباشد این جراحی ممکن است براساس نوع ومحل آسیب دیده برای هربیمار متفاوت باشد.

جایگزین کردن دیسک های مصنوعی

 یکی دیگر از انواع جراحی دیسک گردن، که موردتایید اف دی ای است وهمانند جراحی جایگزین کردن مفصل زانو ولگن است دیسک های مصنوعی جایگزین مهره های میانی دیسک ها میشوند.جراح باتعویض دیسک ها باعث حرکت آنها میشونداین دیسک ها ارتفاع ر به ستون مهره ها گردن بازمیگرداند مهره ها ممکن است درمسیری که ریشه های عصب ها درکانال ستون مهره ها قراردارد گسترش داده شوند. دیسک های مصنوعی باعث کاهش فشاردرسطح مفاصل وحفظ انحنای طبیعی مهره های گردن میشود.

این جراحی ازطریق ناحیه جلوی گردن انجام میشود و جلوی گردن درحدود 1الی 2 اینچ شکاف داده میشود ودیسک های آسیب دیده برداشته میشود وبه جای آن ایمپلنت ها قرارمیگیرند این ایمپلنت ها ازمتال ویا متال وپلاستیک ساخته شده است وبرای این طراحی شده است که حرکت بین مهره های بدن را حفظ کند. نتایج این جراحی درمقایسه با انواع دیگر جراحی دیسک گردن دیگر بسیارسریع  تراست وباعث حفظ حرکت درستون مهره ها میشود ومیزان خطردردیسک های بالایی وپایینی ایمپلنت ها کم است ونتایج این جراحی دردرازمدت دربدن باقی خواهدماند.

جراحی جایگزینی دیسک مصنوعی ممکن است گزینه خوبی برای تعدادی ازبیماران نباشد وانتخاب این جراحی براساس نوع وناحیه آسیب دیده میباشد واین جراحی همانند همه عمل های جراحی دیسک گردن خطرات وفوایدی درپی دارد.

خطرات جراحی

برای بیشتربیماران این جراحی با کاهش گردن درد و افزایش عملکردبیماربامیزان خطر کم انجام میشود. خطرات وفواید جراحی دیسک گردن برای هربیمار متفاوت است.

– خطرات کلی

خطرات بالقوه ای که عمل جراحی دیسک گردن و کمر به همراه دارد شامل مواردزیراست

1-   عفونت

2-   خونریزی

3-   آسیب به عصب های بدن

4-   آسیب به نخاع

5-   نشان دادن واکنش به داروهای بیهوشی

6-   احتیاج به جراحی مجدد دیسک گردن درآینده

7-   کاهش نیافتن علائم بیماری

8-   پاره شدن کیسه ای که عصب را پوشانده (کشیدگی دورال dural)

– خطرات جراحی ستون مهره های جلویی گردن

خطراتی که انجام این نوع جراحی دیسک گردن داردشامل مواردزیراست

1-   قرارنگرفتن صحیح دیسک درجای خود، شکستگی دیسک ،لق شدن پلیت ها وپیچ ها یا ایمپلنت ها

2-   احساس دردوسختی هنگام خوردن

3-   تغییر درصدا

4-   به سختی نفس کشیدن

5-   آسیب به ایسوفاگوس esophagus

– خطرات جراحی دیسکتومی (ناحیه جلویی گردن) وفیوژن یا پیوند

1-   دردناحیه لگن درصورت انجام جراحی اتوگرافت autograft

2-   ناهماهنگی مهره های پیوندی بدن

توانبخشی و بهبودی

بعدازانجام عمل جراحی دیسک گردن بیمارباید 1یا 2 روز دربیمارستان بستری شود ودرروز اول میتواند شروع به راه رفتن کند وغذا بخورد. اگرچه این موارد به میزان پاسخگویی بدن به جراحی ونوع جراحی دیسک گردن که بیمار انجام داده است بستگی دارد به عنوان مثال (با درنظرگرفتن تعداددیسک های جراحی شده بیمار)

دوره توانبخشی بهبودی بدن بیمار برای هرفرد متفاوت است این دوره به فاکتورهای متفاوتی  بستگی دارد که یکی ازآنها نوع جراحی دیسک گردن که بیمار انجام داده است میباشد. شما ممکن است تا مدت زمان کمی احتیاج به پوشیدن لباس های نرم وآزاد داشته باشید وبراساس نوع بهبودی میتوانید 4 تا 6 هفته بعدازعمل تمرینات حرکتی انجام دهید وپزشک به شما انجام تمرینات فیزیوتراپی رابرای بهبود سرسعتر پیشنهاد میکند.

بسیاری ازافراد براساس نوع عمل جراحی دیسک گردن که انجام داده اندمیتوانند بعداز3یا 4 ماه به طورکامل فعالیت کنند.اگرچه بهبودی ممکن است برای تعدادی ازبیماران طولانی ترباشد وحدود6 تا12 ماه طول بکشد. نتیجه عمل جراحی دیسک گردن بسیارموفقیت آمیزبوده است واکثرافراد بعدازانجام این جراحی میتوانند به حالت طبیعی خود بازگردند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up